داوران

دکتر ابوالقاسم رادفر: استاد، ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

دکتر سیدجعفر حمیدی: استاد، ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اسماعیل آذر: دانشیار، زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

دکتر محمدرضا محسنی: دانشیار، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دکتر محبوبه فهیم کلام: دانشیار، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دکتر عبدالحسین فرزاد: دانشیار، زبان و ادبیات فارسى و  ادبیات تطبیقى, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 دکتر امید مجد: دانشیار: ادبیات فارسی, دانشگاه تهران

دکتر اسماعیل اسلامی: استادیار، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

دکتر انور عباس مجید: دانشیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بغداد