اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اسماعیل اسلامی

زبان و ادبیات عربی استادیار، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

vahed_jiroftyahoo.com

سردبیر

دکتر بهرام مقدادی

.

drbahrammeghdadigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر شادی محمد صوفی اف

زبان و ادبیات فارسی رئیس گروه انستیتوت مطالعات شرقی آکادمی علوم تاجیکستان

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/soofiof cv_2.pdf
sufizadehgmail.com

دکتر میثم مهدی صالح الحمّامی

زبان و ادبیات عربی استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کوفه

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/saleh cv.docx
maythamm.salihuokufa.edu.iq

دکتر خیریة دماک قاسم داخل الدراغی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بغداد

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/dr damak rezome.pdf
noorallh71gmail.com

دکتر انور عباس مجید

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بغداد

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/dr majeed rezome_1.pdf
wadi_alsalam76colang.uobaghdad.edu.iq

اعضای هیات تحریریه

دکتر میرجلال الدین کزازی

زبان و ادبیات فارسی استاد, زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه علامه طباطبایی

www.kazzazi.com/
m.j.kazaziatu.ac.ir

دکتر جلیل تجلیل

زبان و ادبیات فارسی استاد، زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه تهران

tajlilyahoo.com

دکتر ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسی استاد، ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/Radfar.pdf
radfaryahoo.com

دکتر خلیل پروینی

زبان و ادبیات عربی استاد، زبان و ادبیات عربى، دانشگاه تربیت مدرس

parvinimodares.ac.ir

دکتر سید حمید طبیبیان

زبان و ادبیات عربی استاد، زبان و ادبیات عربى، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

tabibianyahoo.com

دکتر سیدجعفر حمیدی

زبان و ادبیات فارسی استاد، ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/dr%20.hamidi.pdf
jafarhamidigmial.com

دکتر محمود شکیب

ادبیات تطبیقی دانشیار، ادبیات تطبیقی، دانشگاه تهران

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/dr%20.shakib.pdf
dr.shakibyahoo.com

دکتر عبدالحسین فرزاد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، زبان و ادبیات فارسى و ادبیات تطبیقى

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/dr.%20farzad.pdf
dr.farzadgmail.com

دکتر اسماعیل آذر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات

drazar.irgmail.com

دکتر حسین ملّانظر

مطالعات ترجمه دانشیار، مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی

clq.iranjournals.ir/data/clq/news/dr%20molla%20nazar2.pdf
dr.mollanazayahoo.com

دکتر محمدرضا محسنی

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

raminemohseniyahoo.com

دکتر محبوبه فهیم کلام

زبان و ادبیات فرانسه دانشیار، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

mahramin2004yahoo.com

دکتر اسماعیل اسلامی

زبان و ادبیات عربی استادیار، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

vahed_jiroftyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر میثم طارم

الهیات و معارف اسلامی استادیار،الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

dr.taramyahoo.com

مدیر وب سایت

فاطمه راستی

زبان و ادبیات فارسی ..

.
rasti.sinawebgmail.com

ویراستار ارشد

هاجر جرست

.

jarast.sinawebgmail.com

ویراستار انگلیسی

هاجر جرست

.

jarast.sinawebgmail.com