درباره نشریه

با آغاز روند تخصصی شدن علوم، ادبیات نیز به شاخه های متنوع تقسیم شد که بسیاری از آنها در اثر امتزاج با سایر علوم مرتبط شکل گرفته اند. قدم نهادن در مسیر پژوهش هر کدام از این شاخه ها با جذابیت ها و جست و جوگری های بسیاری همراه است. اگرچه که جای خالی بسیاری از گرایش مربوط به ادبیات و زبان در دانشگاه های کشور ما احساس میشود اما ادبیات تطبیقی و نقد ادبی به حیطه پژوهشگری کشور ما وارد شده است. این نشریه نیز از نشریات پیشگام در جهت شناساندن و رشد ادبیات تطبیقی در جامعه دانشگاهی کشور عزیزمان است که اولین شماره آن در بهار 1386 به چاپ رسید و با قدرت و توانایی همه دست اندرکاران مجله راه خود را ادامه خواهد داد. ما در این فصلنامه پذیرای مقالاتی که نوآوری و ابتکار در موضوعات مختلف مربوط به ادبیات تطبیقی داشته باشند هستیم.

فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی رتبه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، و رتبه علمی ترویجی وزارت علوم را داراست. اگرچه تعداد نشریات با این موضوع در ایران اندک است اما از همین تعداد نیز فصلنامه حاضر از معدود نشریات دانشگاهی است که در زمینه تطبیق ادبیات جهانی مقاله می پذیرد چراکه تعدادی از فصلنامه های دانشگاهی در این حوزه تنها به ادبیات تطبیقی فارسی و عربی می پردازند. امید داریم در آینده نزدیک بتوانیم رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم را هم دریافت نماییم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
e2c514e7741bb58