دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، بهار 1400 
16. کاربرد کهن الگوهای رنگ در مثنوی معنوی بر پایه نظریه یونگ

صفحه 365-384

10.30495/clq.2021.681930

ابو الحسن اسدی؛ منصوره تدینی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


17. درخشش زبان و واژگان فارسی در شعر أعشی أکبر

صفحه 385-400

10.30495/clq.2021.681933

نیره نظرریا؛ محمد جنتی فر؛ سیداکبر غضنفری