دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1398 
1. بینامتنیت اسطوره‏ ای در شعر شاملو(بر اساس نظریه ژرار ژنت)

صفحه 9-32

اکرم ظفری؛ بتول فخراسلام؛ سیدحسین سیدی؛ اکبر شعبانی


2. شخصیت‌پردازی در رمان «برخورد» دانیل استیل

صفحه 33-49

ریحانه نامی شریف آباد؛ رضا اشرف زاده


5. بررسی تطبیقی آرمانشهر از منظر ملک الشعراء بهار و هاینریش بُل

صفحه 99-118

آسیه سوینی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


6. حدیث نفس در شعر فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه

صفحه 119-137

فریده سلامت نیا؛ سعید خیرخواه برزکی؛ عبدالرضا مدرس زاده


18. تحلیل تناقض‌های بیناگفتمانی در شعر حافظ

صفحه 429-467

سید حسین جعفری؛ سعید زهره وند؛ علی حیدری