بررسی بازتاب واژه های عربی و هندی در فرهنگ بحر عجم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد جیرفت،دانشگاه آزاد اسلامی ،جیرفت،ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد جیرفت،دانشگاه آزاد اسلامی ،جیرفت ،ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد جیرفت

چکیده

یکی از مسائل مهم در پژوهش‌های ادبیات تطبیقی، واکاوی بازتاب واژگان و ساختارهای زبانی در ادبیات ملّت‌های مختلف است. بدون شک روابط بین ملّت‌های مختلف در طول قرن‌های گذشته، موجب تبادلات فرهنگی گردید. چنین روابطی در میان سرزمین ایران از یک سو و کشورهای عربی و شبه قارّۀ هند از سوی دیگر موجب ورود کلمات فارسی به زبان عربی و هندی شد. یکی از مهمترین گروههای زبانی، هند و اروپایی است که همۀ زبان های شبه قارّۀ هند، ایران و نیز اروپایی را شامل می‌شود که تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند تسلط حاکمان مسلمان، مهاجرت ادیبان ایرانی، فتوحات، خویشاوندی دو زبان و فرهنگ و ... تبادل واژگانی میان آن‌ها صورت پذیرفته است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به واکاوی بازتاب برخی واژگان عربی و هندی در فرهنگ «بحر عجم» پرداخته شد و چنین استنتاج گشت که واژگان فارسی دخیل در زبان هندی عبارتند از: کلماتی که از عربی گرفته شده-اند و در زبان هندی یا دقیقاً به همان معنا به کار می‌روند، یا تلفّظ، معنا، مفهوم و یا ساختار آن‌ها تغییر یافته است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 29 دی 1399