نقد اجتماعی اشعار شاملو با تاکید بر مقوله طنز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

2 دانشیاریار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

چکیده

یکی از ابزارهایی که شاعران برای نقد جامعه استفاده می‌شود طنز است. طنز گونه ای از ادبیات غنایی است که در ایجاد اشتیاق و جلب خواننده قدرت بی نظیری دارد و با نگرش نقادانه محقق می شود. در تاریخ فرهنگ مکتوب ایران موقعیت ویژه‌ی دارد و آن را بالاترین درجه نقد ادبى مى‏دانند. ظرفیت زبان طنز و دیگر شاخه‏هاى شوخ‌طبعی، در بیان ابهام‌آمیز مسائل و ابتلائات بشرى، خصوصاً در زمانه‏ى اختناق و فشار، آن را به یکى از اثرگذارترین انواع ادبى مبدل ساخته است.شاعران آزادی‌خواه و اجتماعی و پای بند به تعالی انسان، در دوره‌ی خویش با مشکلاتی اجتماعی، استبداد و بی‌عدالتی روبه‌رو بوده که مخالفت خود را به طرق مختلف آشکار و نهان و در قالب طنز و ابهام از این مشکلات انتقاد می‌کرد. این پژوهش به تحلیل شیوه‌های پرداخت طنز و مطایبه در مجموعه‌ی اشعار پرداخته است و هدف آن نشان دادن شگردهای طنز و مطایبه در اشعار شاعر معاصر ایرانی شاملو بوده است و شعرهای او را در فضای جامعه شاعر تحلیل می‌کند

کلیدواژه‌ها