مقایسه اشعار تأملی بین جبران خلیل جبران و ویلیام بلیک

نویسندگان

1 * دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

در حقیقت موضوع این مقاله بحث دو محوری است؛ در یک بحث سخن از دو شاعر بلندآوازه در ادبیات و شعر عربی و انگلیسی می‌رود، و در دیگری سروده‌های اینان در ارتباط با رویکرد تأمل فکری در شعر معاصر مورد بحث و تحقیق قرار می‌گیرد؛ طبیعی است که به اقتضای محور نخست سخنانی در ارتباط با ادبیات تطبیقی و مکتب آمریکایی که منهج اصلی در مقایسه بین این دو شاعر در این نوشتار بوده است مجال طرح پیدا می‌کند و در ارتباط با محور دوم از میان چهار رویکرد عمده شعری یعنی رویکردهای میهنی، اجتماعی، فنی و فکری؛ از نمونه‌های شعری که از دو شاعر یادشده آورده‌ایم برمی‌آید که در اشعار تأملی بلیک مسائل اجتماعی و در اشعار تأملی جبران مسائل معنوی به صورت شاخصی جلوه‌گری می‌نماید. 

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
جبر، جمیل. 1981م، جبران خلیل فی حیاته العاصفة، بیروت: مؤسسة نوفل.
جبران، جبران خلیل. بی تا، المجموعة الکاملة، بیروت: دار الجیل.
جبران، جبران خلیل. 1987م، البدائع والطرائف، دراسة وتحلیل نازک سابایارد، الطبعة الثانیة، دمشق: طلاس.
 
منابع لاتین
Ackroyd, Peter. 1995, Blake, First Published in Great Britain by Sinclair Stevenson.
Ashour,Radwa.1978,Gibran and Blake ,Cairo university:Arab republic of Egypt
Blake, wiliam. Song of innocence and of experience with an introduction and commentary by Geofiery Keynes, Oxford university press.
Blake, William. 1971, The Poems of William Blake, edited by W.H. Stevenson, London, longman edition.
Blake, William. 1995, The works of William Blake, the Wordsworth poetry library.
Blake, William. The marriage of heaven and hell with an introuduction and commentary by Geofrey Keynes, Oxford university press.
Blake, William.1994, William Blake, edited by Michael mason, Oxford poetry library.