بررسی و مقایسه دو نماد فرهنگی شرق و غرب

نویسندگان

1 مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران.

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

همواره از میان شخصیت‌های داستانی بالیده در بستر فرهنگ و ادبیات‌های مختلف، چهره‌هایی وجود دارند که بنا بر برخی از خصایص منحصر به فرد، امکان فرا روی از بستر دراماتیک خویشتن و مبدل شدن به یکی از شخصیت‌های ممتاز تاریخ ذهنی افراد انسانی آن جامعه را می‌یابند و به تعبیری نیز می‌توان آنها را «مجسمه‌های فرهنگی» یا «نمونه‌های ازلی ذهن» آن جامعه نامید. فاوست، قهرمان نمایشنامه گوته و شیخ صنعان، قهرمان «منطق‌الطیر» عطار از اینگونه نمونه‌های ازلی ماندگار هستند که در این مقاله به عنوان دو نماد فکری و فرهنگی شرق و غرب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


آوینی، سیدمرتضی. (1376). فردایی دیگر، تهران: برگ.
بهاء ولد. (1382). معارف، تصحیح فروزانفر، تهران: طهوری.
جی. تی. رید. (1373). گوته، ترجمه احمد میرعلامی، تهران: طرح نو.
حسن‌نژاد، بهروز. (1388). «زیباشناسانه نزد افلاطون و ابن عربی»، فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، سال سوم، شماره 10.
دستغیب، عبدالعلی. (1374)، از حافظ به گوته، تهران: بدیع.
رازی، نجم‌الدین. (1381). عشق و عقل، تصحیح تقی تفضلی، تهران: علمی و فرهنگی.
ستاری، جلال. (1376). چهار سیمای اسطوره‌ای، تهران: مرکز.
________.(1378). شیخ صنعان و دختر ترسا، تهران: مرکز.
سلطان ولد. (1376). معارف، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران: مولا.
عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین. (1384). منطق‌الطیر، تصحیح شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
فرشید، سیما. (1389). «مقایسه عشق افلاطونی در استوفل و نظربازی حافظ»، فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، سال چهارم، شماره 13.
گوته، یوهان ولفانگ. (1382). گوته، ترجمه م.ا. به آذین، تهران: نیلوفر.
نیچه، فردریش. (1379). فراتر از نیک و بد، ترجمه داریوش آشوری، تهران: خوارزمی.
یونگ، کارل گورست او. (1382). روانشناسی و دین، ترجمه روحانی، تهران: اساطیر.