سنجش دو قهرمان در دبستان نقد اسطوره‌شناختی ژرفا (فریدون، تزه)

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. ایران قم.

چکیده

سنجیده و بَوَنده‌تر (= کاملتر) آن می‌نماید که ما در بحث‌های اسطوره‌شناختی سنجشی (= تطبیقی) به پهنة بَوَنده‌تر آن، یعنی نقد اسطوره‌شناختی سنجشی بپردازیم و تنها در نمایاندن همانندی‌ها و همسانی‌های دو یا چند اسطوره باز نماییم؛ که به نقد و گزارش آن‌ها بپردازیم. این جُستار، دو قهرمان اسطوره‌های ایرانی و یونانی، «فریدون و تزه» را به دبستان نقد اسطوره‌شناختی ژرفا برده، و پس از سنجشی در میانة این دو قهرمان و رسیدن به پنج زینة (= مرحله) رشدِ همسان در آن‌ها، هر کدام از این زینه‌های پنجگانة رشد را به ژرفی و گستردگی می‌گزارد و در فرجام، این پنج زینه را چونان کهن نمونه‌ای، نیز چونان ریختاری (= فرمولی) قهرمان‌ساز می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


برن، لوسیلا. ( 1386 ). اسطور ههای یونانی، برگردان عباس مخبر، تهران: مرکز.
برنر، چارلز. ( 1347 ). مقدمات روانکاوی، برگردان فرید جواهرکلام، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
پینسنت، جان. ( 1387 ). اساطیر یونان، برگردان باجلان فرخی، تهران: اساطیر.
ژیران، فلیکس. ( 1387 ). اساطیر یونان، تهران: کاروان.
فردوسی، ابوالقاسم. ( 1374 ). شاهنامه، به تصحیح ژول مل، یک جلدی، تهران: عطّار.
فوردهام، فریدا. ( 1388 ). درآمدی بر روانشناسی یونگ، برگردان مسعود میربها، تهران: حامی.
کزّازی، میرجلال الدین. ( 1380 ). از گون های دیگر، تهران: مرکز.
1385 ). رؤیا، حماسه، اسطوره ، تهران: مرکز. ) .____________
گرین، ویلفرد. ( 1385 ). مبانی نقد ادبی، تهران: نیلوفر.
همیلتون، ادیت. ( 1387 ). سیری در اساطیر یونان و رُم، برگردان عبدالحسین شریفیان، تهران: اساطیر.
یونگ، کارل گوستاو. ( 1368 ). چهار صورت مثالی، برگردان پروین فرامرزی، تهران: معاونت فرهنگی آستان
قدس رضوی.
1385 ). روح و زندگی، برگردان لطیف صدقیانی، تهران: جامی. ) .____________
1386 ). انسان و سمب لهایش، برگردان محمود سلطانیه، تهران: جامی. ) .____________
1370 ). خاطرات، رؤیاها، اندیش هها، برگردان پروین فرامرزی، مشهد: معاونت ) .____________
فرهنگی.