کلیدواژه‌ها = مضامین مشترک
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل امثال و حکم عربی طوطی‌نامه نخشبی و تطبیق با امثال و حکم فارسی

دوره 12، شماره 45، بهار 1397، صفحه 45-76

حسین سلطانی قدیم؛ حمیدرضا فرضی


2. بررسی تطبیقی وصف خمر در شعر اعشی و منوچهری دامغانی

دوره 12، شماره 45، بهار 1397، صفحه 151-169

مرتضی براری رئیسی؛ الهی بخش گوری


4. درونمایه‌های مشترک در اشعار اخوان ثالث و ابوماضی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1392، صفحه 31-51

سید محمد امیری


5. تصویری از حافظ در دیوان ناری

دوره 5، شماره 20، زمستان 1390، صفحه 151-168

سید مرتضی هاشمی؛ غلامحسین شریفی؛ یوسف کرمی چمه


6. بررسی تطبیقی تأثیر حماسههای دینی فارسی بر مناجاتنامة کردی غلام رضاخان ارکوازی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1389، صفحه 43-63

اختر سلطانی؛ ظاهر سارایی؛ نرجس توحیدی فر


7. مقایسه موضوعی وصفت طبیعت در شعر فارسی و عربی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 9-31

‏صادق ابراهیمی کاوری؛ ‏رحیمه چولانیان