نویسنده = ناهید جعفری دهکردی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مضامین تعلیمی در شعر فرخی یزدی و ایرج میرزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سیده مریم جزایری؛ شهریار شادی گو؛ ناهید جعفری دهکردی


2. حافظ در ادبیات غرب؛ مطالعه موردی تأثیر اشعار حافظ بر گوته

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 139-156

ناهید جعفری دهکردی؛ مریم شهریار؛ سارا فرجی


3. مقایسه تطبیقی متن و نگاره در شاهنامه صفوی W602 والترز(درآوردن رستم، بیژن را از چاه)

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 195-217

ناهید جعفری دهکردی؛ سارا فرجی؛ ابراهیم ترک زاده