اهداف و چشم انداز

در قرون معاصر همه علوم شکل تخصصی پیدا کرد و با تقسیم شدن به شاخه های متعدد این زمینه را ایجاد کردند که محققان به شکل عمیق تر و دقیق تری به بررسی مسائل مربوط به هر رشته بپردازند. ادبیات تطبیقی یکی از جدیدترین گرایشهای ادبیات است که با گسترش ارتباطات ادبی میان کشورها اهمیت یافت و علوم دیگری از قبیل جامعه شناسی و روانشناسی و حتی سیاست و اقتصاد در بررسی مباحث مربوط به این گرایش دخیل هستند. فصلنامه پیش رو اولین فصلنامه در ایین زمینه است که نیاز جدی به وجود آن احساس میشد و کمک شایانی به افزایش پژوهشهای این رشته در کشور میکنید. امیدواریم که با چاپ مقالات برتر در این موضوع زمینه تدوین و تالیف مقالات ارزشمند و علمی را فراهم آوریم.