دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، خرداد 1401 

علمی پژوهشی

مقایسۀ ادبیات تاریخ بلعمی و ادبیات تاریخ ثعالبی

اشرف فرج‌زاده؛ اصغر رضاپوریان؛ امیرحسین همتی


سیاق محاوره‌ای – گفتاری مقالات شمس و نام‌آواهای زبان

10.30495/clq.2022.691938

سید اسماعیل فرجی اصطلخ پشتی؛ رضا حیدری نوری؛ ملک محمد فرخزاد


تکرار در مثنوی معنوی و حدیقه سنایی

10.30495/clq.2022.1838913.1522

فرشته یارمحمدی؛ رضا حیدری نوری؛ ملک محمد فرخزاد


مطالعۀ تطبیقی طنزپردازی ابوالقاسم حالت و احمد مَطَر

10.30495/clq.2021.1937760.2265

محمّد امین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت اللّه شریف پور؛ محمدرضا صرفی