دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، پاییز 1400 

علمی پژوهشی

1. منازعات گفتمانی در غزلیات حافظ مبتنی بر نظریه گفتمان لاکلا و موف

صفحه 9-38

10.30495/clq.2021.685274

میترا داودی؛ محمد جواد حجازی؛ سیدعلی‌اصغر سلطانی


علمی پژوهشی

10. بررسی تطبیقی «دیوان شوخ» از ابوالقاسم حالت و «بدوی سرخ پوست» از محمد ماغوط

صفحه 243-267

10.30495/clq.2021.685283

فاطمه گوشه نشین؛ پروین تاجبخش؛ زینب شرافتی گورابی