دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، مرداد 1400 

علمی پژوهشی

کلان استعاره دانش: بررسی تطبیقی اشعار شیرکو بی کس و عباس یمینی شریف

صفحه 9-29

10.30495/clq.2021.683754

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده


بررسی مضامین تعلیمی در شعر فرخی یزدی و ایرج میرزا

صفحه 213-243

10.30495/clq.2021.679714

سیده مریم جزایری؛ شهریار شادی گو؛ ناهید جعفری دهکردی


مقایسه تطبیقی اسطوره و عرفان در هفت شهر عشق عطار با غزلیات بیدل دهلوی

صفحه 293-309

10.30495/clq.2021.683763

معصومه پازوکی؛ خدابخش اسداللهی؛ علیرضا نیکویی؛ توفیق هاشم پور سبحانی


تصویرگری «لا» در شعر سنایی و خاقانی

صفحه 311-330

10.30495/clq.2021.683764

افشار عزیزی دولت آبادی؛ علی حسین رازانی؛ کبری بهمنی؛ علیرضا فاطمی