دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، بهار 1400 
7. بررسی و واکاوی مقایسه‌ای و تطبیقی شخصیت زن از نگاه فردوسی و مولوی

صفحه 153-180

هادی عباس نژاد خراسانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسین پارسائی


11. جلوه کار و کوشش از نگاه حکیم سنایی، حکیم انوری و خاقانی شروانی

صفحه 239-261

محمد رعیت؛ محمد شاه بدیع زاده؛ محمود مهدوی دامغانی


12. نقد اجتماعی اشعار شاملو با تأکید بر مقوله طنز

صفحه 263-289

علی شربتی؛ حسین منصوریان؛ ناهید اکبری


16. کاربرد کهن الگوهای رنگ در مثنوی معنوی بر پایه نظریه یونگ

صفحه 365-384

ابو الحسن اسدی؛ منصوره تدینی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


17. درخشش زبان و واژگان فارسی در شعر أعشی أکبر

صفحه 385-400

نیره نظرریا؛ محمد جنتی فر؛ سیداکبر غضنفری


19. بررسی تطبیقی شخصیت پردازی و طرح داستان در مقامات حمیدی و مقامات حریری

صفحه 429-459

هدیه خنافره؛ منصوره تدینی؛ مسعود پاکدل؛ فرزانه رحمانیان


20. بررسی تطبیقی جایگاه دادخواهی در شاهنامه و سیاستنامه بر پایه آموزه‌های دینی

صفحه 461-489

محمدرضا ابراهیمی؛ مسعود سرحدی؛ رقیه ابراهیمی زاد جویمی


23. خوانش تطبیقی مضامین زنانه در شعر نبیله الخطیب و فروغ فرخزاد

صفحه 541-559

طیبه سادات جوانیان؛ صادق ابراهیمی کاوری؛ سهاد جادری