دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1399 
6. بررسی تطبیقی بازتاب میراث ادبی در راحة الصدور و عقد العلی

صفحه 131-155

حسن اسدزاده خانقاه؛ محمد ابراهیم‌پور نمین؛ خسرو جلیلی کهنه‌شهری


7. آموزه‌های تعلیمی در متون کهن با تکیه بر مرزبان‌نامه

صفحه 157-175

فاطمه خدارحمی؛ مریم جلالی؛ نرگس جابری نسب


9. معرفت شناسی عرفانی با تأکید بر آرای سهروردی عارف

صفحه 195-222

صدیقه افکوسی پاقلعه؛ سیدهاشم گلستانی؛ سیدحسین واعظی


17. مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

صفحه 409-434

محمدعلی سلمانی مروست؛ مجتبی قنبری مزیدی؛ کریم کشاورزی


19. نماد حیوانی شیر در مذهب و اساطیر ایران باستان و ادبیات منظوم فارسی

صفحه 455-471

مژگان نیکویی؛ علیرضا قوجه زاده؛ معصومه خدادادی مهابادی