دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1399 

علمی پژوهشی

1. بررسی تطبیقی سه اثر داستانی منیرو روانی پور: کنیزو، کولی کنار آتش، اهل غرق

صفحه 9-32

شهروز شهدین؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی


7. بررسی تطبیقی مشروعیت تثویب از دیدگاه تشیع و اهل سنّت

صفحه 157-177

هادی رزاقی هریکنده ئی؛ رقیه صادقی آهنگری


11. اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان بهار

صفحه 259-285

هانیه طاهرلو؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


12. رویارویی سنایی و حافظ با جریان تصوف

صفحه 287-298

مطلب غفاری؛ رضا حیدری نوری؛ منیژه فلاحی


14. نقد و تحلیل فریبکاری در تاریخ بیهقی و شاهنامه

صفحه 325-354

منصور مره یی؛ حبیب الله جدید الاسلامی؛ بهروز رومیانی


18. نقش و جایگاه زنان در اسلام هراسی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)

صفحه 411-434

زهرا علیزاده؛ میناسادات طباطبایی؛ اعظم اعتمادی فرد