دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، فروردین 1399 

علمی پژوهشی

بررسی تطبیقی سه اثر داستانی منیرو روانی پور: کنیزو، کولی کنار آتش، اهل غرق

صفحه 9-32

شهروز شهدین؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی


اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان بهار

صفحه 259-285

هانیه طاهرلو؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


رویارویی سنایی و حافظ با جریان تصوف

صفحه 287-298

مطلب غفاری؛ رضا حیدری نوری؛ منیژه فلاحی


نقد و تحلیل فریبکاری در تاریخ بیهقی و شاهنامه

صفحه 325-354

منصور مره یی؛ حبیب الله جدید الاسلامی؛ بهروز رومیانی


نقش و جایگاه زنان در اسلام هراسی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)

صفحه 411-434

زهرا علیزاده؛ میناسادات طباطبایی؛ اعظم اعتمادی فرد