دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، بهمن 1398 
بررسی تطبیقی تجلی عشق در اشعار مولوی و ابن فارض

صفحه 393-414

مرتضی کاظم شیرودی؛ سیدابراهیم دیباجی؛ غلامعباس رضایی هفتادر


اتباع در سبک خراسانی و اصفهانی

صفحه 437-454

فاطمه حاجی آقابزرگی؛ عباسعلی وفایی؛ رضا فهیمی