دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1398 
4. برجسته‌سازی در غزلی از مولانا

صفحه 89-113

عقیل عبد الحسین محمد مالکی


6. مصادیق زیبایی‌شناسی در عرفان عطار و مولوی

صفحه 143-163

راشین بنی نجاریان؛ رضا حیدری نوری


17. بررسی تطبیقی تجلی عشق در اشعار مولوی و ابن فارض

صفحه 393-414

مرتضی کاظم شیرودی؛ سیدابراهیم دیباجی؛ غلامعباس رضایی هفتادر


19. اتباع در سبک خراسانی و اصفهانی

صفحه 437-454

فاطمه حاجی آقابزرگی؛ عباسعلی وفایی؛ رضا فهیمی


20. بررسی شخصیت شناسی امام سجاد(ع) در میمیه فرزدق با توجه به دیدگاه گوردون آلپورت

صفحه 455-483

منصوره سادات طالب الحق؛ فریبرز حسینجانزاده؛ محمد جعفری