دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، مرداد 1398 

علمی پژوهشی

بینامتنیت اسطوره‏ ای در شعر شاملو(بر اساس نظریه ژرار ژنت)

صفحه 9-32

اکرم ظفری؛ بتول فخراسلام؛ سیدحسین سیدی؛ اکبر شعبانی


بررسی تطبیقی آرمانشهر از منظر ملک الشعراء بهار و هاینریش بُل

صفحه 99-118

آسیه سوینی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


حدیث نفس در شعر فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه

صفحه 119-137

فریده سلامت نیا؛ سعید خیرخواه برزکی؛ عبدالرضا مدرس زاده


ساختمان مفهومی بسامدهای طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و غزلیات مولانا

صفحه 157-181

شهره چلیپا؛ حبیب اله جدید الاسلام؛ احمدرضا کیخای فرزانه


تحلیل تناقض‌های بیناگفتمانی در شعر حافظ

صفحه 429-467

سید حسین جعفری؛ سعید زهره وند؛ علی حیدری