دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1397 
6. بررسی تطبیقی اسطوره در شعر صلاح عبدالصبور و نیما یوشیج

صفحه 129-152

مریم قنبری کرمانشاهی؛ صادق ابراهیمی کاوری


9. تأثیر شعر و اندیشه‌های عمر خیّام بر شعر عبد‌الوهّاب البیاتی

صفحه 207-234

فاطمه جمشیدی؛ الناز اسکندری؛ شهناز امینی چرمهینی


14. نگاهی به درونمایه‌های اجتماعی در رمان‌های الطیب صالح سودانی

صفحه 323-345

علی احمدیان کیسمی؛ ناهید گندمی‌کال؛ حسین ابویسانی