دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، مرداد 1397 
تأثیر شعر و اندیشه‌های عمر خیّام بر شعر عبد‌الوهّاب البیاتی

صفحه 207-234

فاطمه جمشیدی؛ الناز اسکندری؛ شهناز امینی چرمهینی


نگاهی به درونمایه‌های اجتماعی در رمان‌های الطیب صالح سودانی

صفحه 323-345

علی احمدیان کیسمی؛ ناهید گندمی‌کال؛ حسین ابویسانی