دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1397 
4. نقد زیبایی‌شناسی علم بدیع با رویکردی تطبیقی بر بلاغت عرب و پارسی

صفحه 77-91

حبیب الله جدید الاسلامی؛ حمیده جمال زهی کمال آبادی


علمی پژوهشی

11. بررسی تطبیقی رئالیسم کثیف در آثار صادق چوبک و ریموند کارور

صفحه 241-262

مهدی نوروز؛ مژگان طهماسبی ستوده