دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، اسفند 1396 
درون‌مایه اشعار حکمی ناصرخسرو و ابوالعتاهیه

صفحه 45-70

فضل الله رضایی اردانی؛ غلامرضا هاتفی مجومرد