دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1396 
2. درون‌مایه اشعار حکمی ناصرخسرو و ابوالعتاهیه

صفحه 45-70

فضل الله رضایی اردانی؛ غلامرضا هاتفی مجومرد