دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آبان 1396 
تحلیل مفهوم اسطوره در شعر بدر شاکر السیاب و احمد شاملو

صفحه 31-51

محمدرضا شیرخانی؛ کریم صیدی؛ علی‌محمد سهراب‌نژاد


اغتنام فرصت در گلستان و بوستان سعدی و مطابقت آن با نهج البلاغه

صفحه 71-86

حسینعلی موسی‌زاده؛ سیدمحمود سیدصادقی؛ سیدجعفر حمیدی


بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار ابن خفاجه و منوچهری

صفحه 135-156

محمد شایگان مهر؛ جعفر عموزاد مهدیرجی؛ فریبرز حسینجانزاده


بررسی فرآیند تأثیر محیط بر شخصیت متنبی و سعدی

صفحه 157-181

جواد خانلری؛ ابراهیم نامداری؛ منیره سادات طلایی تبار