دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1396 
2. تحلیل مفهوم اسطوره در شعر بدر شاکر السیاب و احمد شاملو

صفحه 31-51

محمدرضا شیرخانی؛ کریم صیدی؛ علی‌محمد سهراب‌نژاد


4. اغتنام فرصت در گلستان و بوستان سعدی و مطابقت آن با نهج البلاغه

صفحه 71-86

حسینعلی موسی‌زاده؛ سیدمحمود سیدصادقی؛ سیدجعفر حمیدی


7. بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار ابن خفاجه و منوچهری

صفحه 135-156

محمد شایگان مهر؛ جعفر عموزاد مهدیرجی؛ فریبرز حسینجانزاده


8. بررسی فرآیند تأثیر محیط بر شخصیت متنبی و سعدی

صفحه 157-181

جواد خانلری؛ ابراهیم نامداری؛ منیره سادات طلایی تبار