دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، خرداد 1396 
شعر مصور در ادبیات فارسی و فرانسه

صفحه 37-57

محبوبه فهیم کلام؛ پریسا قبادی اصل


بررسی تطبیقی لیلی و مجنون با اصلی و کرم آذربایجان

صفحه 59-81

حسین آریان؛ مهدی رضا کمالی بانیانی؛ محمدعلی نقدی