دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1395 
6. تطبیق تصوف اسلامی و هندو در اشعار جامی

صفحه 113-135

رویا احمد امرجی؛ علی عشقی سردهی