دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1395 
2. تحلیل تطبیقی فراقیه در اشعار عربی و فارسی

صفحه 27-43

نسرین زرگرزاده دزفولی؛ عباس ماهیار؛ احمد ذاکری


5. نمادگرایی در دو رمان «جزیره سرگردانی» و «حبی الأول»

صفحه 83-106

زهره رنجبرپور؛ علی اصغر روانشاد؛ مختار عابدی


6. بررسی مکتب رمانتیسم و نئو کلاسیسم در اشعار م. سرشک و عبدالمعطی حجازی

صفحه 107-118

سکینه صاحلی‌زاده؛ سهراب سعیدی؛ محمد اسفندیاری مهنی