دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آذر 1395 
تحلیل تطبیقی فراقیه در اشعار عربی و فارسی

صفحه 27-43

نسرین زرگرزاده دزفولی؛ عباس ماهیار؛ احمد ذاکری


نمادگرایی در دو رمان «جزیره سرگردانی» و «حبی الأول»

صفحه 83-106

زهره رنجبرپور؛ علی اصغر روانشاد؛ مختار عابدی


بررسی مکتب رمانتیسم و نئو کلاسیسم در اشعار م. سرشک و عبدالمعطی حجازی

صفحه 107-118

سکینه صاحلی‌زاده؛ سهراب سعیدی؛ محمد اسفندیاری مهنی