دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1395 
1. بررسی تطبیقی عناصر داستان سمرقند در مقامات حریری و مقامات حمیدی

صفحه 9-30

محمدرضا نجاریان؛ زهرا کریم‌زاده شوشتری‌نژاد؛ شیما فرجی‌فر


5. نقش ادبیات تطبیقی در جهانی‌شدن ادبیات اسلامی

صفحه 89-109

تورج زینی‌وند؛ جهانگیر امیری؛ اصغر حسینی