دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، اسفند 1394 
معشوق متعالی در شعر شاملو و نزار قبانی

صفحه 27-50

بهروز رومیانی؛ معصومه بخشی‌زاده؛ حمیده غلامی


نقد اجتماعی در شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با علوم پایه

صفحه 51-60

جواد قربانی؛ علیرضا ایرانبخش؛ امیرحسین ماحوزی


بررسی میزان تأثیرپذیری فابل‌های احمد شوقی از لافونتن

صفحه 99-119

محمدجواد فلاحی؛ هوشنگ رزمدیده؛ جمشید باقرزاده