دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1394 
2. مقایسه اشعار ابونواس و رودکی از حیث عناصر غنایی

صفحه 31-43

رضا بورقانی فراهانی؛ ابوالقاسم رادفر؛ محمدرضا عباسپور خرمالو


4. عروس شعر عرب در شعر کردی معاصر

صفحه 63-80

آرمان محمدی رایگانی؛ مسلم خزلی


5. خودشیفتگی و خودستایی در اشعار خاقانی و بشار بن بُرد

صفحه 81-103

سید مهدی مسبوق؛ حمید آقاجانی؛ کبری الوار؛ علی عزیزی