دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، مرداد 1394 
زن در شعر صدقی زهاوی و ملک الشعرای بهار

صفحه 7-30

محمودرضا توکلی محمدی؛ محمدعلی آذرشب؛ معصومه شبستری


واکاوی گزاره‌های نیک و بد در شاهنامه، ادیان ایران باستان و اسلام

صفحه 91-108

عبدالرضا دانشور وزیری؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سیدمحمود سید صادقی


بررسی تطبیقی خودشیفتگی(نارسیسم) در شعر خاقانی و متنبی

صفحه 135-154

عزیز‌الله توکلی کافی‌آباد؛ هادی حیدری‌نیا؛ سمانه السادات ملک ثابت؛ اعظم سیامک دستجردی


کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در دانشگاه

صفحه 169-197

مهوش لطفی؛ رضا نوروززاده؛ آناهیتا ابراهیمی