دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1394 
نقد تطبیقی عنصر رنگ در ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی

صفحه 21-33

افسانه سراجی؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی؛ علی پولادی ریشهری


تطبیق لغت فرس اسدی توسی و العین خلیل بن احمد فراهیدی

صفحه 35-49

ماندانا هاشمی؛ منصوره شیرازی؛ یاسر هوشیار