دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1393 
6. نگاهی تطبیقی به آثار مشاهیر ایران در ادبیات عرب

صفحه 93-108

سیدحسین موسوی‌نژاد؛ فریبرز حسینجانزاده