دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، مرداد 1393 
گذار به مدرنیته در شعر ابتهاج و مقایسه آن با مدرنیته غربی

صفحه 7-27

یدالله طالشی؛ حسن خانجانی؛ صدیقه جعفرزاده ‌مقدم


تحلیل «خورشید و جمشید» بر پایه نظریه پراپ

صفحه 91-111

ابراهیم واشقانی فراهانی؛ لیلا هاشمیان؛ مریم رحمانی


مفاهیم عربی و قرآنی در قصاید ناصرخسرو

صفحه 113-127

نعمت اصفهانی عمران؛ سمیره پورزاد