دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1393 
3. ریشه‌یابی فرهنگی و ادبی جشن‌های ایران و فرانسه

صفحه 43-57

پریسا مهم کار خیراندیش؛ محمدرضا محسنی؛ بهزاد هاشمی


4. زن در اندیشه بزرگان ادب معاصر فارسی و تازی

صفحه 59-86

مهدی ممتحن؛ مریم فرخی پور؛ شیما فرجی فر