دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1393 
ریشه‌یابی فرهنگی و ادبی جشن‌های ایران و فرانسه

صفحه 43-57

پریسا مهم کار خیراندیش؛ محمدرضا محسنی؛ بهزاد هاشمی