دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، خرداد 1392 
صور مثالی آنیموس یونگ در رمان سو و شون

صفحه 73-93

محمدرضا کمالی بانیانی؛ نرجس توحیدی فر


تطبیق مضامین شعری ملک الشعرای بهار و سامی البارودی

صفحه 95-116

صادق ابراهیمی کاوری؛ سکینه اسدی؛ رضوان لرستانی


تطبیق نگاه موریه و گوبینو به ادبیات و هنر ایران

صفحه 139-159

محبوبه فهیم کلام؛ بهزاد هاشمی؛ محمدرضا محسنی