دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1391 
4. والت ویتمن و احمد شاملو

صفحه 89-102

شمسی پارسا؛ گلناز پیوندی


5. "اغراق" در زبانِ حماسی فردوسی و متنبّی

صفحه 103-135

حسن شوندی؛ سامان خانی اسفند آباد


8. تطبیق نوستالژی در اندیشه جبران و نیما

صفحه 189-215

مهدی ممتحن؛ حسن مجیدی؛ سکینه صارمی گروی


9. وصف‌ طبیعت در دیوان طغرایی و منوچهری

صفحه 217-223

فهیمه میرزایی جباری؛ سید محمد رضا ابن الرسول