دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1391 
1. پرند و پلاس

صفحه 1-8

میر جلال الدین کزازی


8. مقابسه جایگاه زن در ایلیاد و سام نامه

صفحه 125-146

سید محسن ساجدی راد؛ کیهان کهندل