دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1386 
2. چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی

صفحه 37-60

فرانسوا یوست؛ علیرضا انوشیروانی