دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آبان 1386 
چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی

صفحه 37-60

فرانسوا یوست؛ علیرضا انوشیروانی