دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهمن 1386 
سعدی و لا فونتن

صفحه 149-159

‏میر جلال الدین کزازی