دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1386 
8. سعدی و لا فونتن

صفحه 149-159

‏میر جلال الدین کزازی