دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1387 
1. مقایسه موضوعی وصفت طبیعت در شعر فارسی و عربی

صفحه 9-31

‏صادق ابراهیمی کاوری؛ ‏رحیمه چولانیان


2. مفهوم ادبیات جهان

صفحه 33-48

فرانسوا یوست؛ علی رضا انوشیروانی


3. جایگاه ادبیات تطبیقی در زبان و ادبیات فارسی

صفحه 49-62

‏شیرین بهبودیان؛ ‏طاهره پالبزبان پالبزبان