دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، خرداد 1387 
مقایسه موضوعی وصفت طبیعت در شعر فارسی و عربی

صفحه 9-31

‏صادق ابراهیمی کاوری؛ ‏رحیمه چولانیان


مفهوم ادبیات جهان

صفحه 33-48

فرانسوا یوست؛ علی رضا انوشیروانی


جایگاه ادبیات تطبیقی در زبان و ادبیات فارسی

صفحه 49-62

‏شیرین بهبودیان؛ ‏طاهره پالبزبان پالبزبان