دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، بهمن 1387 
فلسفه و نظریه های جدید در ادبیات

صفحه 37-56

فرانسوا یوست؛ علیرضا انوشیروانی


زن: خاقانی ، جان دان

صفحه 139-158

سیده آناهیت کزازی؛ پریسا صادقیه