دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، مرداد 1388 
مقایسه عناصر بلاغی-استعاره- در حبسیات خاقانی و ابوفراس

صفحه 219-242

سید محمد رضی مصطفوی نیا؛ مهدی جباری دانالویی