دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1388 
9. برزویۀ طبیب و آیین جین

صفحه 205-217

میر جلال الدین کزازی


10. مقایسه عناصر بلاغی-استعاره- در حبسیات خاقانی و ابوفراس

صفحه 219-242

سید محمد رضی مصطفوی نیا؛ مهدی جباری دانالویی